Search Result of "Low level"

About 13 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52

หัวเรื่อง:การเทียบมาตรฐานสำหรับการวัดรังสีแอลฟาและบีตาจากนิวไคลด์ลูกในสารรังสีมาตรฐานเรเดียม-226 ด้วยเครื่องนับการเปล่งแสงวับแบบของเหลวระดับต่ำมาก

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การเทียบมาตรฐานสำหรับการวัดรังสีแอลฟาและบีตาจาก สารรังสีมาตรฐานเรเดียม-226 ด้วยเครื่องนับการเปล่งแสงวับแบบของเหลวระดับต่ำมาก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51

หัวเรื่อง:สภาวะที่เหมาะสมสาหรับการตรวจวัดปริมาณรังสีรวมแอลฟาและบีตาในน้าทะเลด้วยเครื่องนับการเปล่งแสงวับแบบของเหลวระดับต่า

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51

หัวเรื่อง:การเทียบมาตรฐานสำหรับการวัดรังสีแอลฟาและบีตาจากนิวไคลด์ลูกในสารรังสีมาตรฐานเรเดียม-226 ด้วยเครื่องนับการเปล่งแสงวับแบบของเหลวระดับต่ำมาก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตรวจวัดปริมาณเรดอน-222 ในน้ำบาดาลโดยใช้เครื่องวัดลิดวิดซินทิลเลชันชนิดระดับต่ำมาก และเครื่องวัดลิดวิดซินทิลเลชันแบบเคลื่อนที่

ผู้เขียน:Imgปิยวรรณ ศรีกงพาน

ประธานกรรมการ:Imgนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การตรวจวัดปริมาณ Radon-222 ในนำ้บาดาล ด้วย ลิควิดซิลติลเลชันชนิดวัดในระดับต่ำ และแบบเคลื่อนที่ได้

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการศึกษาติดตามระยะยาว, ตัวแบบการอยู่รอด, การวิจัยทางการแพทย์

Resume