Search Result of "Longya, A."

About 21 results
Img
Img

Researcher

ดร. ปิยมา ทัศนสุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:DNA methylation, Molecular Biology and Biotechnology

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Plant Moleculer Biology

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว สำนักงานมหาวิทยาลัย

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์พืช, Rice Genomics Bioinformatics

Resume

12