Search Result of "Logistic regression model"

About 25 results
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบการวิเคราะห์โรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการในฟาร์มโคนมรายย่อยโดยอาศัยหุ่นจำลองการวิเคราะห์แบบเครือข่ายเบย์เชียนและหุ่นจำลองแบบการถดถอยโลจิสติค (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวรรธิดา ห.เพียรเจริญ

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษาบางส่วน (ทุน ทวพบ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Influences of station facilities on high-speed rail patronage: Toward user-centred transit station design

ผู้แต่ง:ImgDr.ACKCHAI SIRIKIJPANICHKUL, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:รายงานแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย การวิเคราะห์แบบพหุปัจจัยด้วยโมเดลความถดถอยโลจิสติค

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงนำ้หนักในตัวแบบการถดถอยโลจิสติกส์สำหรับข้อมูลที่มีการติดตามระยะยาวที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจครั้งที่ 4 ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:รายงานแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย การวิเคราะห์แบบพหุปัจจัยด้วยโมเดลความถดถอยโลจิสติค

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Factors affecting carsharing accessibility behavior in Bangkok

ผู้แต่ง:ImgDr.Saroch Boonsiripant, Associate Professor, Imgฐาฤทธิ์ ส่งแสง,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Estimating of precipitation occurrence during 2006-2016 in Bangkok, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.wandee wanishsakpong, Assistant Professor, ImgRhysa McNei, ImgBoonorm Chomtee,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การติดตามพลวัตป่าไม้ธรรมชาติและป่าฟื้นฟูเพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (โครงการวิจัยย่อย) (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สถิติวิเคราะห์, เทคนิคการพยากรณ์, การวางแผนการทดลอง

Resume

Img

Researcher

ดร. อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, การวิจัยทางการตลาดและการวิจัยผู้บริโภคสำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, การตลาดระหว่างประเทศสำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

12