Search Result of "Local sand"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินและปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสารแบคเทอริโอซิน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการดูดกลืนเเสงของโคบอลต์ออกไซด์ในแก้วที่เตรียมจากทรายท้องถิ่น

Img

Researcher

ดร. วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Bioprocess (Fermentation Technology)

Resume

Img

Researcher

ดร. นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

Resume