Search Result of "Liver fluke"

About 25 results
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้ Intervention Mapping ในการพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, Imgดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชนจังหวัดสกลนคร (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจักรกฤษณ์ พลาราชม

แหล่งทุน:สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

Awards of Excellent Paper (2019)

ผลงาน:The Effectiveness of Liver Fluke Prevention Behaviors Program among Ordinary People in Tao-Ngoi District, SakonNakhon Province, Thailand

นักวิจัย: Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์ Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, รองศาสตราจารย์ Imgมาสริน ศุกลปักษ์

Doner:International Society of Environmental and Rural Development

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความชุกของการติดพยาธิใบไม้ตับชนิด Fasciola ในโคและกระบือรอบทะเลสาบสงขลา

Img
Img
Img

Researcher

ดร. รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:ปรสิตวิทยา, ชีวเคมี

Resume

12