Search Result of "Liposome"

About 57 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การกักเก็บแอสตาแซนธินในไลโพโซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมในร่างกาย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดาลัด ศิริวัน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเพิ่มความคงตัวและประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์น้ำมันปลาโดยการกักเก็บในไลโพโซม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสไขราข้าวที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดความหมองคล้ำและริ้วรอยบนผิวหน้าสำหรับกลางคืนที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อมด้วยเทคนิคไมโครฟลูอิดไดเซอร์

ผู้เขียน:Imgมัญฑมน อุตโม

ประธานกรรมการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุพนิดา(พงษ์ศิริ) วินิจฉัย

กรรมการร่วม:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสไขรำข้าวที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อม

ผู้เขียน:Imgจันทิมา หอมกลบ

ประธานกรรมการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายนคร เหลืองประเสริฐ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Encapsulation efficiency of coenzyme Q10-liposomes in alginate

ผู้แต่ง:ImgSakchareonkeat, P., ImgHuang, T.-C., ImgDr.Prisana Suwannaporn, Associate Professor, ImgChiang, Y.H., ImgHsu, J.L., ImgHong, Y.H.,

วารสาร:

Img

Img
123