Search Result of "Limpawattana, M."

About 4 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Properties and bioavailability assessment of shrimp astaxanthin loaded liposomes

ผู้แต่ง:ImgSangsuriyawong, A., ImgLimpawattana, M., ImgDr.Dalad Siriwan, ImgDr.Wanwimol Klaypradit, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

งานวิจัย

การกักเก็บแอสตาแซนธินในไลโพโซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมในร่างกาย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดาลัด ศิริวัน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. ดาลัด ศิริวัน

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกการทำงาน, การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และประยุกต์ใช้ในงานอาหารเชิงพันธภาพ

Resume