Search Result of "Lightning overvoltage"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

Lightning performance indices of overhead distribution lines

ผู้แต่ง:ImgDr.Nattaya Klairuang, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแรงดันเกินจากการสวิตช์สายส่ง 500 กิโลโวลต์ จอมบึง-บางสะพาน 2 โดยใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC

ผู้เขียน:Imgประเสริฐ ฉันทจิรธรรม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:แรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง, วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง, ความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลัง, การจัดการพลังงาน

Resume