Search Result of "Li Zhang"

About 5 results
Img
Img

งานวิจัย

แอคติโนมัยซีทจากตะกอนชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนภาคตะวันออกของไทยและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (2011)

หัวหน้าโครงการ:ดร. วสุ ปฐมอารีย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร. วสุ ปฐมอารีย์, Imgนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการ การพัฒนาวิธีการทดสอบการกัดกร;อนโดยบรรยากาศของเหล็กกลBาสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์วิจัย พัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (7)

Img

Researcher

ดร. ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:การบำบัดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม, การใช้สารเคมีในการบำบัดสารปนเปื้อนในน้ำและดิน, การพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดสารมลพิษและสารอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:actinomycetes

Resume