Search Result of "Li Xiaoxiao"

About 4 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A Study about Naming of Thai-Chinese Temple

ผู้แต่ง:ImgLi Xiaoxiao, ImgDr.Kanokporn Numtong, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

Researcher

ดร. ศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การเผยแพร่ปรัชญาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย, ปรัชญาจีน

Resume

Img

Researcher

ดร. กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภาษาจีน, วรรณคดีจีน,การแปล จีน-ไทย ไทย-จีน

Resume