Search Result of "Li Bong Island"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:เหากัดของนกอีก๋อยใหญ่จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะลิบง จังหวัดตรัง

Img

ที่มา:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:เหากัดของนกอีก๋อยใหญ่จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะลิบง จังหวัดตรัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์

Img

Researcher

นาง นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พยาธิวิทยาวินิจฉัยในสุนัขและแมว, อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและการฟื้นฟูสุขภาพของนกล่าเหยื่อหรือนกนักล่า, โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในสัตว์ป่า

Resume

Img

Researcher

ดร. บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Veterinary Protozoology, Veterinary Ophthalmology, Parasitic diseases in small animals

Resume