Search Result of "Leucine-Rich Repeat (LRR)"

About 24 results
Img
Img
Img

ที่มา:สัตวแพทยสาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการตรวจหาเชื้อเลปโตสไปราโดยการใช้ข้อมูลชีวสารสนเทศของยีนที่ได้รับการทำนายว่าสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat (LRR)

Img
Img

ที่มา:Kyoto University, Japan

หัวเรื่อง:A Study of Integrating Renewable Energy in Smart Grid System

Img

ที่มา:ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การใช้ข้อมูลชีวสารสนเทศของยีนที่ได้รับการทำนายว่าสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat (LRR) เพื่อการพัฒนาไพรเมอร์สำหรับจำแนกเชื้อเลปโตสไปรา

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตรวจสอบยีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ในเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ก่อโรค

ผู้เขียน:Imgจิติพร ประชุมวรรณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgBoonsong Ongphiphadhanakul, Imgดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 32. ISBN 974-9995-99-6

หัวเรื่อง:การใช้ข้อมูลชีวสารสนเทศของยีนที่ได้รับการทำนายว่าสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat (LRR) เพื่อการพัฒนาไพรเมอร์สำหรับจำแนกเชื้อเลปโตสไปรา

Img

Researcher

นางสาว เทพยุดา ศรีตระกูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สัตวแพทยสาธารณสุข, molecular immunology

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุน คปก.พื้นฐาน-อุตสาหกรรม/ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม)

หัวเรื่อง:การตรวจหาและสร้าง Epitopes ร่วมบนยีนที่สร้างโปรตีนที่มีส่วนLeucine-Rich Repeat ของเชื้อเลปโตสไปร์ต่างซีโรวาร์โดยการช่วยของโปรอกรมซอฟต์แวร์ทางไบโออินฟอร์เมติกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุน คปก.พื้นฐาน-อุตสาหกรรม/ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม)

หัวเรื่อง:การตรวจหาและสร้าง Epitopes ร่วมบนยีนที่สร้างโปรตีนที่มีส่วนLeucine-Rich Repeat ของเชื้อเลปโตสไปร์ต่างซีโรวาร์โดยการช่วยของโปรอกรมซอฟต์แวร์ทางไบโออินฟอร์เมติกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุน คปก.พื้นฐาน-อุตสาหกรรม/ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม)

หัวเรื่อง:การตรวจหาและสร้าง Epitopes ร่วมบนยีนที่สร้างโปรตีนที่มีส่วนLeucine-Rich Repeat ของเชื้อเลปโตสไปร์ต่างซีโรวาร์โดยการช่วยของโปรอกรมซอฟต์แวร์ทางไบโออินฟอร์เมติกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุน คปก.พื้นฐาน-อุตสาหกรรม/ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม)

หัวเรื่อง:การตรวจหาและสร้าง Epitopes ร่วมบนยีนที่สร้างโปรตีนที่มีส่วนLeucine-Rich Repeat ของเชื้อเลปโตสไปร์ต่างซีโรวาร์โดยการช่วยของโปรอกรมซอฟต์แวร์ทางไบโออินฟอร์เมติกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง)

Img
Img

Researcher

นางสาว ปรมา หันหาบุญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นาง นุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง)

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume

12