Search Result of "Lertwit Rangsiraksa"

About 7 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อยับยั้งการกระจัดกระจายของเมือง

ผู้เขียน:Imgฐาปนา บุณยประวิตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgLertwit Rangsiraksa

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม และการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อการขยายตัวของเมืองในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้เขียน:Imgสุวลักษณ์ นาคยา

ประธานกรรมการ:ImgSupaporn Kaewko Leopairojna

กรรมการร่วม:Imgเชาวลิต ศิลปทอง, ImgLertwit Rangsiraksa

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัยของชุมชน: กรณีศึกษาเขตเทศบาลตำบลโคกมะกอก จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้เขียน:Imgวัลลภ พรมบาง

ประธานกรรมการ:ImgSuwattana Thadaniti

กรรมการร่วม:ImgLertwit Rangsiraksa

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดรูปแบบชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อการวางผังชุมชนที่ยั่งยืน กรณีศึกษา: ชุมชนตลาดลาว

ผู้เขียน:Imgณภัทร นาคสุทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgLertwit Rangsiraksa

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การส่งเสริมการเข้าถึงสถานีรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) โดยการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ในพื้นที่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgกวินทรา ภู่ระหงษ์

ประธานกรรมการ:ImgSupaporn Kaewko Leopairojna

กรรมการร่วม:ImgLertwit Rangsiraksa

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนหัตถกรรมในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgจิรภัทร์ เป็งมา

ประธานกรรมการ:ImgSuwattana Thadaniti

กรรมการร่วม:ImgLertwit Rangsiraksa

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgฐิติมา ปิยโชติสกุลชัย

ประธานกรรมการ:ImgSuwattana Thadaniti

กรรมการร่วม:ImgLertwit Rangsiraksa