Search Result of "Leroy Mwanzia"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นางสาว วันวิสา ศิริวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ไวรัสโรคพืช, เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

Resume