Search Result of "Lek, S."

About 43 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Production and Nutrition of Khi Lek (Siamese cassia) Curry from Central Thailand

ผู้แต่ง:ImgMs.Chowladda Teangpook, ImgUrai Paosangtong, ImgMrs.Yenjai Thitatarn, ImgMs.Somchit Onhem, ImgMr.Winus Puminat,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Production and Nutrition of Khi Lek (Siamese cassia) Curry from Central Thailand)

ผู้เขียน:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, ImgUrai Paosangtong, ImgYenjai Titatarn, Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม, Imgนายวินัศ ภูมินาถ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Khi Lek (locally called Siamese cassia) curry is an ancient food throughout Thailand that uses the tips, young leaves and young flowers of the plant. However, as they have a bitter taste, the Thai people must boil them in water 2–3 times before use. Boiling may impact on the characteristics of Khi Lek young leaves (KL). Thus, this project studied the effect of sodium chloride and eggplant, the optimum time (minutes) and number of times boiled of KL for curry making and its nutrition. The results showed that the anhydrobarakol content in KL boiled in water alone, in KL boiled in water containing sodium chloride and in KL boiled in water containing eggplant were not significantly different (P > 0.05). The anhydrobarakol content in boiled KL decreased with increasing time of boiling and/or the number times boiled. KL for curry should be boiled twice in a volume of water six times the KL weight, for 3 min/ time. KL curry had a very low anhydrobarakol content (0.17 mg by fresh weight) and a low tendency to cause liver toxicity.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 045, Issue 3, May 11 - Jun 11, Page 510 - 520 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Partial Replacement of Rice Flour with Various Starches on the Physicochemical and Sensory Properties of “Sen Lek” Noodle)

ผู้เขียน:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, ImgPatcharee Tungtakul, Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์, Imgนางสาวรัศมี ศุภศรี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This research was conducted to investigate the effects of partial replacement of rice flour with 5 to 20 % three different starches (potato, corn and cassava) on the chemical and the physical properties of both raw mixed flour and Sen Lek products. Sensory properties of the products were also evaluated. The results indicated that values of protein, amylose, water absorption index (WAI), solid loss as well as the viscosity changes by RVA of the raw mixed rice flour were affected by the level and the types of starch in the mixes. Sen Lek prepared from rice flour containing various starches had higher values of cooking yield and cooking loss than those prepared from pure rice flour (the control). Besides, the products added with starch contained higher carbohydrate but lower protein and fat as the starch content in the raw mixes flour increased. All noodle products, except the one prepared from the mix containing 20% cassava starch, were considerably more elastic than the control. Incorporation of various starches in Sen Lek preparations increased the extensibility and the stickiness values of the cooked products. The sensory evaluation showed that all noodles gave fairly good quality of which three noodle samples replacing with 5% potato starch, 20% corn starch and 10% cassava starch had the highest acceptance scores within each starch group. However, no significant difference was observed on the texture and the acceptance score between those three noodle samples and the control.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 036, Issue 1, Jan 02 - Mar 02, Page 55 - 62 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Ectoparasites of Cross Bred Meat Goats from Private Farm in Amphoe Muak Lek of Saraburi Province)

ผู้เขียน:Imgดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, Imgนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์(Journal of Kasetsart Veterinarians), Volume 012, Issue 1, Jan 02 - Apr 02, Page 80 - 89 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Ectoparasites of Cross Bred Meat Goats from Private Farm in Amphoe Muak Lek of Saraburi Province)

ผู้เขียน:Imgดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, Imgนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์(Journal of Kasetsart Veterinarians), Volume 018, Issue 2, May 08 - Aug 08, Page 80 - 89 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของชาวเขาต่อโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้เขียน:ImgPhruek SONO

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของคณะทำงานระดับตำบลในการจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาห้วยมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgกัลยา ไวกยี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กชนิดเส้นตรงจากแป้งข้าวโม่ผสม

Img

Researcher

ดร. ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาประมง , พลวัตประชากร, การประเมินสภาวะทรัพยากรประมง , สถิติประยุกต์และการวางแผนการวิจัย

Resume

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effects of an anti-salt intrusion dam on tropical fish assemblages

ผู้แต่ง:ImgJutagate, T, ImgSawusdee, A, ImgDr.Thanitha Darbanandana, Associate Professor, ImgLek, S, ImgGrenouillet, G, ImgThongkhoa, S, ImgChotipuntu, P,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:มูลค่าด้านนันทนาการของสวนรุกขชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgพิเชษฐ์ โคกขำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชาญชัย ยาวุฒิ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม ที่มีผลต่อความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์สวนป่ายุบใหญ่-ซับเหว อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:ImgSomrit VILAIPRONRATTANA

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้อาหารหยาบในฤดูแล้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgอลิษา ปิ่นสันเทียะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:ปรสิตภายนอกที่พบในแพะเนื้อลูกผสมจากฟาร์มแพะของเกษตรกรในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

123