Search Result of "Learning outcome"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:ความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริง ของนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคาดหวังผลการเรียนรู้กับผลการเรียนรู้จริง ของนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 (2010)

ผลงาน:ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดแทรกการสอนด้วยการสร้างเรื่องที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

นักวิจัย: Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์ Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสะท้อนความคิดและผลการเรียนรู้ เรื่องหน่วยของชีวิตโดยใช้โมเดลการเรียนรู้รูปแบบเจนเนอเรทีฟของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้เขียน:Imgนงลักษณ์ จันทร์ลอย

ประธานกรรมการ:Imgนางบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย (2011)

ผลงาน:การประเมินตนเองด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้ตามหลักอภิปัญญาเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ และจรรยาบรรณการวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา

นักวิจัย: Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดแทรกการสอนด้วยการสร้างเรื่องที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปัญญาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การพัฒฯผลการเรียนร้ของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาผลของการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิจัยของของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนจิตพิสัยโมเดล

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การไตร่ตรองและผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการใช้วิธีเรียนรู้ร่วมกัน

ผู้เขียน:Imgสิริพงษ์ สินจิตร์

ประธานกรรมการ:Imgนางบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่อพัฒนาการคิด (2010)

ผลงาน:การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอภิปัญญาของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้

นักวิจัย: Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การประเมินตนเองด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้ตามหลักอภิปัญญาเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ และจรรยาบรรณการวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดแทรกการสอนด้วยการสร้างเรื่องที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินตนเองด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้ตามหลักอภิปัญญาเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ และจรรยาบรรณการวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

ผู้เขียน:Imgรัศมี มีสะอาด

ประธานกรรมการ:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgพิกุล เอกวรางกูร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12