Search Result of "Learning Activities"

About 127 results
Img
Img

งานวิจัย

กิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุวัยบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น:องค์ความรู้จากชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตปัญญาศึกษาเพื่อการส่งเสริมนิสิตในการพัฒนาตนเองในการเรียน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567