Search Result of "Learning Achievement"

About 329 results
Img

การประชุมวิชาการ

Computer Assisted Instruction of Skeletal System Improved Learning Achievement

ผู้แต่ง:ImgMs.Sompiya Somthavil, Lecturer, ImgDr.Onuma Boonyarom, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

E-learning Implementation in Foundation English Class: Learners' Perspectives and Learning Achievement

ผู้แต่ง:ImgMrs.PIYADA LOW, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการจัดการเรียนรู้นิสิตระดับปริญญาตรีเรื่องระเบียบวิจัยพื้นฐานทางสัตววิทยาและชีววิทยาโดยการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สร้อยสุดา โชติมานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนพรัตน์ สระแก้ว

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...