Search Result of "Lasiodiplodia theobromae"

About 40 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กลไกการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคผลเน่าและแอนแทรคโนสมะละกอโดยใช้ยีสต์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลภาคนิทัศน์ดีเด่น ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (2012)

ผลงาน:การใช้สารเจือปนอาหารเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็นสาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอ

นักวิจัย: Imgน.ส.พัทยา จำปีเรือง Imgดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

Doner:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การเข้าทำลายโดยการเจริญภายในพืชของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง

Img

ที่มา:Agricultural science journal-suppl.(วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร-พิเศษ)

หัวเรื่อง:การเข้าทำลายโดยการเจริญภายในพืชของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หัวเรื่อง:การเข้าทำลายโดยการเจริญภายในพืชของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัล ดีเด่น การนำเสอนผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (2010)

ผลงาน:การเข้าทำลายโดยการเจริญภายในพืชของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง

นักวิจัย: Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง Imgสุธาสินี แผนคู้

Doner:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การใช้สารเจือปนอาหารเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอ

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การใช้สารเจือปนอาหารเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็นสาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การใช้สารเจือปนอาหารเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็นสาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอ

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การใช้สารเคมีควบคุมเชื้อ รา Lasiodiplodia theobromae และ Pestalotiopsis sp.สาเหตุโรคที่กลีบเลี้ยงและก้านขั้วผลมังคุด

12