Search Result of "Lanna Tourism Cluster"

About 7 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

New Normal Creative Pop-Culture Tourism Promotion in Lanna Tourism Cluster for Chinese Tourists

ผู้แต่ง:ImgDr.Chayapoj Lee-Anant, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมนิยมเชิงสร้างสรรค์ในวิถีปกติใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปางสำหรับนักท่องเที่ยวจีน (2021)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชยพจน์ ลีอนันต์, อาจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ชยพจน์ ลีอนันต์, อาจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยว, การโรงแรม, การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ, การจัดการอุตสาหกรรมการบิน

Resume