Search Result of "LOCAL WISDOM"

About 150 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Local Wisdom Application for Participatory Career Development

ผู้แต่ง:ImgMs.Varataya THAMMAKITTIPOB, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

Best Paper Award in Local Wisdom/ Tourism Management (2016)

นักวิจัย:Imgดร.กนิษฐา ชิตช่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนาย วรพล ดวงล้อมจันทร์, Imgนายวิสูตร นวมศิริ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

กิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุวัยบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น:องค์ความรู้จากชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดและการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678