Search Result of "LEPTOSPIR"

About 3 results
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การตรวจสอบยีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ในเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ L. interrogans

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การตรวจสอบยีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ในเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ L. interrogans

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง)

Img

Researcher

นาง นุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง)

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume