Search Result of "LAMP technique"

About 17 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อสาเหตุโรคใบขาวอ้อยโดยใช้เทคนิค LAMP (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Detection of Listeria monocytogenes by loop-mediated isothermal amplification (LAMP) technique

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Detection of E. coli O157:H7 by loop-mediated isothermal amplification (LAMP) technique.

ผู้แต่ง:ImgPhisurang Konjanda, ImgMr.Chaivat Kittigul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคแลมป์ในการตรวจโรคในพืชตระกลูแตง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาว ธัญญาพร เหล่าคงถาวร

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ผลงานวิจัยดี อันดับ 2 ภาคบรรยาย (2015)

ผลงาน:การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อไวรัส ZYMV ด้วยเทคนิค Reverse TranscriptionLoop Mediated Isothermal Amplification (RTLAMP)

นักวิจัย: Imgนางสาวธัญญาพร เหล่าคงถาวร Imgดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์ Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์ Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ

Img

Researcher

นาย ชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Virologyi, Immunology

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cardiac Electrophysiology, Veterinary Cardiology

Resume

Img

Researcher

ดร. ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Food Microbiology, Rapid methods & Automation in Microbiology

Resume

Img

Researcher

นาง สุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากไวรัสและไฟโตพลาสมา

Resume

Img

Researcher

ดร. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ไวรัสและไวรอยต์สาเหตุของโรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช, อณูชีววิทยาโรคพืช , แบคทีเรียสาเหตุโรคพืช

Resume