Search Result of "Kumchol Chaiyo"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ISOLATION OF TEMBUSU VIRUS FROM CULEX QUINQUEFASCIATUS IN KANCHANABURI PROVINCE, THAILAND

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์(สัตว์ปีก), การปรับใช้พันธุศาสตร์โมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก

Resume