Search Result of "Kulaya Tantiphlachiva"

About 22 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะและแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของอาสาสมัครเพื่อสังคมที่เป็นสมาชิกชมรมออฟโรด

ผู้เขียน:Imgโชติศีล รัตนวราหะ

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการร่วม:ImgKulaya Tantiphlachiva

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงอายุตอนต้น

ผู้เขียน:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการวิชาเอก:ImgKulaya Tantiphlachiva, Imgวิบูลย์ ชลานันต์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์นันทนาการบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ปรากฏในสังคมไทยปัจจุบัน

ผู้เขียน:Imgวณัฐพงศ์ เบญจพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการร่วม:ImgKulaya Tantiphlachiva

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำนันทนาการกับการจัดโปรแกรมการใช้เวลาว่างขององค์กรการใช้เวลาว่างในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสราวุธ ชัยวิชิต

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการร่วม:ImgKulaya Tantiphlachiva

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมนันทนาการการละครที่มีต่อการจัดการความเครียดของเยาวชน: กรณีศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้เขียน:Imgสุเมษย์ หนกหลัง

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการร่วม:ImgKulaya Tantiphlachiva

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำหรับนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย

ผู้เขียน:Imgดร.บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการร่วม:ImgKulaya Tantiphlachiva

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองเด็กออทิสติก

ผู้เขียน:Imgนายศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการวิชาเอก:ImgKulaya Tantiphlachiva, Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ "คลื่นยักษ์สึนามิ" โรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกระบี่

ผู้เขียน:Imgเชาวรัตน์ ยิ้มประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKulaya Tantiphlachiva, Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความต้องการการบริการการใช้เวลาว่างของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgพันณิภา ผานิล

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการร่วม:ImgKulaya Tantiphlachiva

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษามาตรฐานความปลอดภัยสนามเด็กเล่นของโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุพัตรา พิศาลธนกุล

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการร่วม:ImgKulaya Tantiphlachiva

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานครที่ผู้ใช้บริการต้องการ

ผู้เขียน:Imgหลักเพชร ดีรัศมี

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการร่วม:ImgKulaya Tantiphlachiva

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมความรู้การเป็นผู้นำนันทนาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

ผู้เขียน:Imgทรงพล เพ็ชรทอง

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการร่วม:ImgKulaya Tantiphlachiva, Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างโปรแกรมนันทนาการบำบัดสำหรับพัฒนาสุขภาวะของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

ผู้เขียน:Imgกัลพฤกษ์ พลศร

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการร่วม:ImgKulaya Tantiphlachiva

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้นวัตกรรมกระดาษพับเพื่อการเรียนรู้ที่มีต่อทักษะการใช้เวลาว่างของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้เขียน:Imgปภาวิน พัชรบูรณศิริ

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการร่วม:ImgKulaya Tantiphlachiva

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้เวลาว่างของวัยรุ่นตอนต้นที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว

ผู้เขียน:Imgบุษบง สุขกูล

ประธานกรรมการ:Imgวิสูตร กองจินดา

กรรมการวิชาเอก:ImgKulaya Tantiphlachiva, Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนันทนาการของสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgกฤช อัจฉริยาภิรมย์

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKulaya Tantiphlachiva, Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเข้าร่วมการใช้เวลาว่างและความพึงพอใจในการใช้เวลาว่างของประชาชนในเขตบางกะปิที่มีต่อการให้บริการทางนันทนาการของกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgบริพัฒน์ อัศวาณิชย์

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKulaya Tantiphlachiva, Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่น

ผู้เขียน:Imgอักษราพรรธน์ ดำเด่น

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการร่วม:ImgKulaya Tantiphlachiva

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ผู้เขียน:Imgสุพิชชา ชุ่มภาณี

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการร่วม:ImgKulaya Tantiphlachiva

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเข้าร่วมโปรแกรมการใช้เวลาว่างที่มีต่อการพัฒนาสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ผู้เขียน:Imgกิตติมา เทียบพุฒ

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์, ImgKulaya Tantiphlachiva

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12