Search Result of "Kularb, A."

About 92 results
Img

Researcher

ดร. กุหลาบ เหล่าสาธิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการการวิจัยด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์สำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345