Search Result of "Krongkaew Borisutsawat"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์สัตว์, ชีววิทยาโมเลกุล, การเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:Animal Breeding and Genetics, Bio-statistics, Animal Science, Animal Husbandry

Resume