Search Result of "Krit, W.-I."

About 298 results
Img

Researcher

นาย กฤษณ์ เลี้ยงพันธุ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์ คณะอุตสาหกรรมบริการ

สาขาที่สนใจ:การโรงแรมและท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ธรณีวิทยา , ธรณีโบราณคดี, การตรวจวัดและตรวจสอบวัตถุโบราณ, การสำรวจแหล่งแร่

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาสร้างเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงสุญญากาศเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยด้วยความร้อน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเช่าใช้งานระบบต้นแบบข้อมูลแผนที่ฐาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร

Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวกำแพงเมือง คูเมืองนครนายกโดยใช้รูปถ่ายทางอากาศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

สำรวจโบราณคดีใต้ดิน ด้วยเครื่องมือธรณีฟิสิกส์ บริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

Img
Img

งานวิจัย

หาอายุตะกอนดินด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (TL-dating) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

Img
Img

งานวิจัย

Provision of Geophysical Service; Rock analysis and classification (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ECO Orient Energy (Thailand) Ltd. และ ECO Orient Resources (Thailand) Ltd.

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยพังงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ฟรอนเทียร์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด

12345678910...