Search Result of "Kowittaya, C"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Molecular weight, chain profile of rice amylopectin and starch pasting properties

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume