Search Result of "Kongseng, S."

About 8 results
Img

Researcher

ดร. สิริธร ก้งเส้ง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์ประชากร, พันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

Resume

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ประชากรต้นกำเนิดของปลาทูที่ถูกจับปะปนกันในอ่าวไทยเพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับมาตรการปิดอ่าวฯ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิวัฒนันท์ บุญยัง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

Researcher

ดร. อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์ประชากร , พันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์แมลง วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์โมเลกุล

Resume