Search Result of "Kohji Tashiro"

About 3 results
Img

Researcher

ดร. ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img
Img