Search Result of "Koh Tao"

About 17 results
Img

การประชุมวิชาการ

Coastline change at Koh Tao Island, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Cherdvong Saengsupavanich, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การประเมินประสิทธิภาพของแหล่งดำน้ำเรือจม กรณีศึกษาเรือรบหลวงสัตกูด บริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฐร์ธานี (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินส่วนกลาง มก.ปีงบประมาณ 2555 จากโครงการพัฒนาศักยภาพ มก.(เงินอุดหนุนทั่วไป)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Observation of Varanus salvator from Koh Tao Island in the gulf of Thailand (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.prateep duengkae, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A Field Survey of Bats on Koh Tao Islandin the Gulf of Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.prateep duengkae, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The assessment of sessile biota on the ex-HTMS Sattakut, Koh Tao, Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Monitoring of The Ex-HTMS Sattakut artificial reef, Koh Tao, Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

ออกแบบโครงสร้างป้องกันชายฝั่งในพื้นที่ศึกษาโครงการ (ระยะที่ 2) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทแมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากิจกรรมดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยและจัดการเกี่ยวกับประการัง แนวปะการัง

Resume

Img
Img