Search Result of "Koh Mun"

About 8 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51

หัวเรื่อง:การกระจายและชีวประวัติเบื้องต้นของปูเสฉวนหนวดแดง (Clibanarius merguiensis De Man, 1888) ในหาดหินบริเวณหมู่เกาะมัน จ.ระยอง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51

หัวเรื่อง:ชีวประวัติเบื้องต้นและความเป็นพิษของปูใบ้หลังเต่าแดง (Atergatis integerrimus) บริเวณชายฝั่งหมู่เกาะมัน จ.ระยอง

Img

Researcher

ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

สาขาที่สนใจ:การวิจัยและจัดการเกี่ยวกับประการัง แนวปะการัง

Resume

Img

Researcher

นางสาว พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาเคมีทางทะเล

Resume