Search Result of "KhaoYai National Park"

About 8 results
Img

การประชุมวิชาการ

Diversity of caterpillars (Order Lepidoptera) in KhaoYai National Park,Nakhon Ratchasima Province (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาและความต้องการใช้ป้ายสัญลักษณ์และป้ายสื่อความหมาย ของนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:Imgวันวิสา สุขประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สาโรช โศภีรักข์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการจัดการพื้นที่แนวกันชน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่: กรณีศึกษาบ้านคลองปลากั้ง และบ้านสันกำแพง ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgปรานีย์ ศรีทะรัง

ประธานกรรมการ:Imgจวงจันทร์ ดวงพัตรา

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธนารดี คำยา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

ดร. สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย ภราดร ดอกจันทร์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (ภาควิชากีฏวิทยา) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานแมลง Insect Taxonomy

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานแมลง

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Termite Ecology, Insect Ecology

Resume