Search Result of "Khao Mao"

About 9 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกัญญา สุจริตวงศานนท์, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Proximate Composition and Antioxidant Activity of Young Flattened Rice (Khao-Mao)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sutthidech Preecharram, Lecturer, ImgPosoongnoen, S., ImgThummawongsa, T., ImgSripakdee, T., ImgTawil, S., ImgPoomsuk, N., ImgJandaruang, J.,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgนางกัญญา สุจริตวงศานนท์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การสร้างเครื่องผลิตและการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเม่าเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวเม่าเพื่อยกระดับภูมิปัญญาไทยในการแปรรูปข้าวเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์, Imgนายธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. สยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบ พัฒนา และสร้างเครื่องจักรด้านอุตสาหกรรมอาหาร( Food Equipment ), การออกแบบ และพัฒนากระบวนการผลิตด้านอุตสาหกรรมอาหาร( Food Processing )

Resume

Img

Researcher

ดร. สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:โปรตีน, เปปไทย ทำลายเชื้อแบคทีเรีย, โปรติโอมิกส์

Resume

Img

Researcher

ดร. เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ออกแบบเครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร, กระบวนการในการแปรรูปอาหาร, เครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร

Resume