Search Result of "Khanoonkon, N."

About 130 results
Img

Researcher

ดร. นัฏพร ขนุนก้อน

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:พลาสติกชีวภาพ,, พลาสติกผสม, การแปรรูปพลาสติก

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสำหรับการผลิตฟิล์มเป่าของวัสดุผสมพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนัฏพร ขนุนก้อน

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (6)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชนิดมาส์กหน้าจากชานอ้อย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัฏพร ขนุนก้อน

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสมบัติของถาดโฟมย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรผสมเส้นใยชานอ้อย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นัฏพร ขนุนก้อน, Imgนางสาวสุนีย์ โชตินีรนาท

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

Effect of magnesium stearate on processability and properties of thermoplastic starch

ผู้แต่ง:ImgKhanoonkon, N., ImgDr.Rangrong Yoksan, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Preparation and properties of thermoplastic starch/magnesium stearate compounds

ผู้แต่ง:ImgNattaporn Khanoonkon, ImgDr.Rangrong Yoksan, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาฟิล์มจากเส้นใยเซลลูโลสในชานอ้อยสำหรับประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นัฏพร ขนุนก้อน

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of stearic acid grafted starch on processability and properties of polyethylene/thermoplastic starch blends

ผู้แต่ง:ImgKhanoonkon, N., ImgDr.Rangrong Yoksan, Associate Professor, ImgAmod A. Ogale,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
1234567