Search Result of "Khachapob Mongkhonnithe"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการพิมพ์แบบสามมิติสำหรับวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อการใช้งานทางการแพทย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาง ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume