Search Result of "Keeratikarn Ninyong"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การผลิตแผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมม่าจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื้อยไม้ ระยะที่ 2 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Potential use of NR and wood/NR composites as thermal neutronshielding materials

ผู้แต่ง:ImgKeeratikarn Ninyong, ImgEkachai Wimolmala, ImgNarongrit Sombatsompop, ImgDr.Kiadtisak Saenboonruang, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img

Researcher

ดร. เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

Resume