Search Result of "Kazumi Wada"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชิปเซนเซอร์ชนิดใช้แสงอินฟาเรดช่วงคลื่นกลางบนสารกึ่งตัวนำซิลิกอนเจอมาเนียม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปพิชญา ชัยสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ปพิชญา ชัยสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Photonics, Optoelectronics, Physics

Resume