Search Result of "Kazuhiko Ichimi"

About 5 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Potential Fucoxanthin Production from a Marine Diatom

ผู้แต่ง:ImgWorathep Supramaetakorn, ImgDr.Shettapong Meksumpun, Professor, ImgKazuhiko Ichimi, ImgNissara Thawonsode, ImgOn-ing Veschasit,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

สาขาที่สนใจ:ด้านการประเมินสถานภาพของสิ่งแวดล้อม, ด้านการเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี, ด้านความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชทะเล

Resume