Search Result of "Katzenmeier, G"

About 12 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเคมีศาสตร์สนเทศ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Nanomaterials, Inorganic Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer-Aided Drug Design, Virtual Screening, Molecular Docking

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีคอมพิวเตอร์ Physical Chemistry, Computational Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Theoretical and Computational Molecular Biophysics

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากลไกการทำงานของโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงจากแบคทีเรีย (2007)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgศ.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img
Img