Search Result of "Katewaew Wasanosuk"

About 4 results
Img

Researcher

ดร. พิชนันท์ ลีฬหรัตนรักษ์

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เวชศาสตร์ฟื้นฟูและระบบประสาท

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว กนกวรรณ เกิดวุฒิ

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ระบบประสาท

Resume

Img

Researcher

นาย วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:รังสีวิทยาทางสัตวแพทย์

Resume