Search Result of "Kasetsart Unversity"

About 10 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความรู้ความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2018)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgมณฑิรา เหลียวตระกูล , Imgพัชรนันท์ รุ่งเจริญ , Imgกุลิสรา นรสาร , Imgศศิกาญจน์ เพิ่มดี , Imgขวัญกมล เมฆลอย , Imgกันต์สินี เกษมธรรมากร , Imgณัฐกาญจน์ ตยางคนนท์ , Imgมนัสพร ทองคำ , Imgสุรัตนชัย ขำชื่น, Imgกุลธิดา เพ็ชรฤาชา , Imgณัฐชณัญ ผลจันทร์ , Imgมินตรา คนึงเหตุ , Imgกานติกร บุญกว้าง , Imgธนพรรณ สุขศรีจักรวาฬ , Imgลักษณารีย์ พาณิชย์ชาญชัย , Imgนัตติมา ชนันทวารี , Imgชัชชญา จีนธาดา, Imgบุญสิตา ทัดสวัสดิ์ , Imgพัชชาภา จันทสุวรรณโณ , Imgวรพรรณ บุรินทรโกษฐ์ ,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ในการเสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนสมาธิสั้น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ผู้เขียน:Imgประภาวดี สุมามาลย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุปรีดา ญาณภิรัต, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์หนังสือของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2019)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgปุญญพัฒน์ พานมะลิ, Imgณวิตา ขำพวง, Imgสุธีรวิชญ์ ส่งสกุลวงศ์, Imgฒณัฐ แผลงศร, Imgเจษฎา มะลิวงษ์, Imgสัณหณัฐ แย้มสุข, Imgฐานิดา ทองธานี, Imgอริสา เทียนขาว, Imgนิธิธาดา ตันฑอดิสัย, Imgฐิติภา วรคุณ, Imgพัณณิตา วิบูลพัฒนพงศ์, Imgกาญจนาพร รอดมายุ, Imgวรัญญา นิสสัยสัตย์, Imgอนัญพร พิศาลสินธุ์, Imgชญานิษฐ์ เทพเลื่อน, Imgพิมพร แพงศร, Imgอิงครัต โปสรักขกะ, Imgกิตติคุณ ศรีวัฒนเวช, Imgคลองขวัญ ศรีเหมรัตน์, Imgณภัทร ตระกูลนุช, Imgวิภาสิริรัตน์ เทียนชัยมงคล, Imgจารุพัฒน์ มูลศาสตร์, Imgหิรัญย์ จิตรรักษ์, Imgโมไนย คำสั้น, Imgวิชาญชัย บัวทรัพย์,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

Researcher

นาย ศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:The Attitude of University Students towards Acceptance of E-education: A Case Study of Kasetsart Unversity and Assumption University Senior Students

ผู้เขียน:Imgทัศนีย์ วรพงษ์ไพบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgนางเกศินี ปายะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกมลรัฐ อินทรทัศน์

กรรมการวิชารอง:Imgสิริวรนุช แคลล์เบริร์ค

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)