Search Result of "Kasetsart University"

About 5819 results
Img

ที่มา:The Proceeding of 46th Kasetsart University Annual Conference, Kasetsart University

หัวเรื่อง:Optimization of pectate lyase production from Paenibacillus polymyxa N10 in submerged fermentation using response surface methodology

Img

ที่มา:The Proceeding of 46th Kasetsart University Annual Conference, Kasetsart University

หัวเรื่อง:Optimization of pectate lyase production from Paenibacillus polymyxa N10 in submerged fermentation using response surface methodology

Img

ที่มา:The Proceeding of 51st Kasetsart University Annual Conference. February 5-7, 2013. Kasetsart University, Bangkok, Thailand

หัวเรื่อง:ผลของความเข้มข้นกลูโคสต่อการผลิตเอทานอลโดย Saccharomyces cerevisiae Sc90

Img

ที่มา:The Proceeding of 51st Kasetsart University Annual Conference. February 5-7, 2013. Kasetsart University, Bangkok, Thailand

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิต่อการผลิตปุ๋ยน้าชีวภาพเข้มข้น

Img

ที่มา:The Proceedings of 51st Kasetsart University Annual Conference. February 5-7, 2013. Kasetsart University, Bangkok, Thailand. (Poster presentation, AI4/P31, p.123-129)

หัวเรื่อง:ผลของความเข้มข้นกลูโคสต่อการผลิตเอทานอลโดย Saccharomyces cerevisiae Sc90

Img

ที่มา:46th Kasetsart University Annual Conference. Kasetsart University

หัวเรื่อง:Instant Dried Pork Prepared by Combined Drying Process

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgวสันต์ บรรจงช่วย , Imgกรรณิการ์ อุกฤษต์, Imgภัสกร อิ่มสมบูรณ์ , Imgวนารีย์ เอี่ยมตาก , Imgรักชนก เชื้อชา , Imgพรพิมล นาคะวิโรจน์ , Imgสุพิชฌาย์ อภิเดชพัชรกุล , Imgฐิติรัตน์ หงส์โต , Imgธิดาลักษณ์ จำเริญนุสิต , Imgชลิตา สารสุวรรณ์ , Imgอัครเดช มั่งมี , Imgปานหทัย พรหมแก้ว , Imgสุภชัย เพิ่มเกียรติศักดิ์ , Imgสิทธิพงษ์ ดาสงเคราะห์ , Imgอัธยา เกื้อเส้ง, Imgสุรีย์พร ตรีอินทร์ทอง , Imgศุภรัสมิ์ เพ็งอุดม , Imgเมวิการณ์ แก้วจันทร์ , Imgคมศักดิ์ บุญเปลื้อง , Imgปรินดา ศาตะมาน , Imgสุภาพร จันทะกี , Imgฐานิตา ยิ้มเรือง, Imgเบญจกุล รุ่งโรจน์วณิชย์ , Imgนภชล แจ้งศรีพงศ์, Imgจินตนา สุขภาคกิจ , Imgรัชเกล้า จารุบุตร, Imgวิลาวรรณ จงไกรจักร , Imgสรธร สมบูรณ์สุข , Imgพิมพกานต์ คงนาม , Imgมาลินี บุญอ่อน, Imgดวงนภา โสภารักษ์ , Imgชยพล เวชกิจ , Imgกุลนงค์ เตชะสุริยวรกุล , Imgปนัดดา เดชประแดง, Imgโชติรส โชคชัยธิติ , Imgณัฐพล อินจันทร์ ,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความรู้ความเข้าใจต่อมาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgชนากานต์ เบ็ญจศิริวรรณ , Imgศุภิกา เกตุอยู่ , Imgศรีสุภางค์ วงศ์กาญจนาวัฒน์ , Imgเมธาวี จิตรสมหวัง , Imgศิริวรรณ ปัญญาคูณ , Imgจารุพัฒน์ พิมพ์เกษม , Imgพิมลักษณ์ กัลยาณวิสุทธิ์ , Imgไพลิน ชุมภูวัน , Imgพรชนก ขำนิพัฒน์ , Imgชินาธิป ธนอัญญาพร , Imgญาณิศา สัญวงค์ , Imgสโรชา ทองคำ , Imgนนทวรรณ เทียบขจิต , Imgกชพร รุ่งเรือง , Imgอัศวรี สัทธรรมพงศา , Imgปทิตตา ปุญญนิรันดร์ , Imgจิราภรณ์ แซ่ชั่น , Imgอาริยา อุ่นงามพันธุ์ , Imgพศบวร ถิ่นบ้านใหม่ , Imgอนัญญา ชาญนาวา , Imgอรณัฐ บุญสมบูรณ์สกุล , Imgชญานิษฐ์ บุรานนท์ , Imgกันต์พงษ์ เกียรติเรืองวัฒนา, Imgจตุภัค จำปารัตน์ ,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Reward from Kasetsart University for presentation at the 44th Kasetsart University Annual Conference (2006)

ผลงาน:เลดอัลคอกไซด์โพลีเมอริกพรีเคอร์เซอร์: เลดไกลโคเลดสำหรับการผลิตวัสดุไดอิเลคตริก

นักวิจัย: Imgดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์ Imgรศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Reward from Kasetsart University for presentation at the 45th Kasetsart University Annual Conference (2007)

ผลงาน:สารประกอบเพอรอพสไกต์เลดเซอร์โคเนตไททาเนตจากเลดไกลโคเลด โซเดียม ทริส(ไกลโคเซอร์โคเนต)และไททาเนียมไกลโคเลตโดยวิธี โซล-เจล

นักวิจัย: Imgดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์ Imgรศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ Imgรศ.สุจิตรา วงษ์เกษมจิตต์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์

Img

การประชุมวิชาการ

Landscape Architecture Education in Kasetsart University, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Sigit Dwiananto arifwidodo, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Critical Thinking Disposition Among Students of Kasetsart University

ผู้แต่ง:ImgMr.Chakree Kerdsomboon, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Progress Report on PGC Research in Kasetsart University

ผู้แต่ง:ImgDr.Chanin Tirawattanawanich, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:49th Kasetsart University Annual Conference: Natural Resources and Environment

หัวเรื่อง:การทำแผนที่ป่าชายเลนและศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลโดยใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Img

ที่มา:วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics)]

หัวเรื่อง:Novel Strains of Xanthomonas oryzae pv. oryzae UV Mutated Induce Systemic Resistance in Rice against Bacterial Leaf Blight Disease

12345678910...