Search Result of "Kasetsart"

About 14242 results
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Chemical Weed Control in Sweet Corn1)

ผู้เขียน:ImgUmporn Suwannamek2

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Weeds constitute one of the major problems in growing corn in Thailand. The general practices for controlling weeds are hoeing and hand weeding, operations that are time consuming and expensive. In the lowlands of Bangkok and neighboring areas, sweetcorn is planted in raisedbeds to prevent flooding during the rainy season. This method of cultivation does not allow the usual typer of mechanical weed control. Chemical weed control, on the other hand, may prove effective and economical.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 004, Issue 3&4, Jul 64 - Dec 64, Page 88 - 96 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : The Retention of Copper in Hariana Cattle)

ผู้เขียน:ImgPrasert Rienkeow

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Cattle and sheep in many countries have been found to suffer from the copper deficiency. A general statement made by G.K. Davis of Florida that most of the area in the world where the rainfall is heavy, copper and cobalt deficiencies in that area are common. Ataxia, stringy wool, depigmentation of hair, anemia, etc., are the common symptoms associated with copper deficiency (Russell and Duncan, 1956). Sahia and Kehar (1951) have reported low copper content in straws and hays. Sahia (1948) carried out metabolism trials in cattle with different levels of copper intake and found the requirement of this trace mineral to be 6.5 mg./100 1b. body weight. This value nearly corresponds with the finding of Chou and Adolph (1953) that copper deficiency in ruminants can be prevented when the animals are kept on a ration containing 7 ppm of copper.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 006, Issue 1, Jan 66 - Jun 66, Page 1 - 6 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Studies on Vegetable Seed Production, 1963 – 1965 1)

ผู้เขียน:ImgBunjird Khatikarn, Imgนายธวัช ลวะเปารยะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Most of the seeds used in growing vegetables in Thailand are being imported from Hongkong, Formosa, Japan and other countries. If these seeds can be produced profitably in Thailand, the import of seeds can be drastically reduced. Furthermore, it may be possible to provide farmers with seeds of varieties that are especially adapted the climate of Thailand.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 006, Issue 1, Jan 66 - Jun 66, Page 7 - 15 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Radiation Sources for Semi-Acute Irradiation of Growing Plants)

ผู้เขียน:ImgArth Nakornthap

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

More than 40 years ago Muller (3) and Stadler (5) have demonstrated that X-rays can induce genetic changes and produce mutations in Drosophila and in corn respectively. Since then there was considerable interest in the production of mutations by irradiation. Gustafsson (1,2) and his co-workers in Sweden started work along these lines as early as 1928 using X-rays have succeeded in producing higher yielding crop plants and other valuable characteristics in economic plants through X-ray induced mutations.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 006, Issue 1, Jan 66 - Jun 66, Page 16 - 22 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Genetic Study of Cooking Quality in Rice)

ผู้เขียน:Imgนายชัยฤกษ์ มณีพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Cooking behavior of milled rice has been emphasized in all breeding programs. Two physio-chemical properties of starch that affect the cooking quality of rice are gelatinization temperature and amylose content . Gelatinization is related to the cooking time while amylose content is associated with the texture of cooked rice. Longer cooking time is required for varieties with high gelatinization temperature. High amylose varieties that tend to get moist and sticky on cooking. A rapid method for estimating the gelatinization temperature is the rate of disintegration of milled rice in a dilute alkali solution. Low index of alkali-digestion indicates a high gelatinization temperature and vice versa. Different groups of consumers have their own specific cooking quality preferences. In development of new varieties, quality of such kind preferred by consumers must be combined with other agronomic trains responsible for high yielding ability.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 010, Issue 1, Jan 76 - Jun 76, Page 51 - 53 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Relationship of Root with Other Agronomic Characters in F2 Generation of Rice Cross )

ผู้เขียน:ImgPannee Dhitaphichit, Imgนายชัยฤกษ์ มณีพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

ข้าวที่ปลูกโดยอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ มักจะได้รับผลกระทบกระเทือนจากความแห้งแล้ง ในระยะที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน พันธุ์ข้าวที่มีระบบรากลึก สามารถรับความชื้นจากดินในระดับลึก ได้ดีกว่าพันธุ์ข้าวที่มีระบบรากตื้น (1) จากการศึกษาข้าวไร่ ส่วนมากมีระบบรากที่ยาวและแข็งแรง จึงสามารถทนทานความแห้งแล้งได้ดีกว่าข้าวนาสวน (3) อย่างไรก็ตามข้าวไร่ส่วนมากมีลำต้นสูงและแตกกอน้อย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตต่ำ นักปรับปรุงพันธุ์ข้าวสนใจในการที่จะรวมลักษณะที่ต้องการ เช่นต้นสูงปานกลางแตกกอมากและมีระบบรากยาว เข้าไว้ด้วยกัน ความรู้ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะต่างๆ ของต้นข้าวรวมทั้งระบบราก อาจนำไปใช้ในการผสมพันธุ์เพื่อทนทานความแห้งแล้งในอนาคต

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 010, Issue 1, Jan 76 - Jun 76, Page 54 - 56 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Polyphosphates on Storage Life of Strawberry)

ผู้เขียน:Imgนางสาวศิวาพร ศิวเวชช, รองศาสตราจารย์, ImgNautong Vananuvat, Imgนายไพโรจน์ จ๋วงพานิช, รองศาสตราจารย์, ImgChoopong Sukumalanandana, Imgนายปวิณ ปุณศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

สตรอเบอรี่ เป็นผลไม้ที่ปลูกได้ทั้งเขตร้อนและหนาว สำหรับประเทศไทยมีการปลูกเล็กน้อยมานานไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยนำพันธ์เข้ามาจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกประดับบ้าน (1) ต่อมาได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกมากขึ้นโดยโครงการเกษตรที่สูง เพื่อการจัดหาพืชปลูกทดแทนฝิ่น และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพันธ์ Tioga แก่ชาวบ้านในปี 2515 จึงเรียกกันโดยทั่วไปว่า พันธ์พระราชทาน ปัจจุบันสตรอเบอรี่นิยมปลูกกันแพร่หลายมากขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ทำให้มีปัญหาทางด้านการตลาดเกิดขึ้น ที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นได้ในวันเดียว เนื่องจากสตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีการเน่าเสียง่าย การตลาดจึงอยู่ในวงจำกัด ฉะนั้นการศึกษาหาวิธีการยืดอายุการเก็บสตรอเบอรี่สดให้ยาวนานออกไป ก็จะเป็นการช่วยเปิดตลาดสตรอเบอรี่สดสำหรับผู้บริโภคให้กว้างขวางออกไป ทั้งตลาดภายในประเทศและ/หรือประเทศข้างเคียงได้ทางหนึ่ง

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 010, Issue 1, Jan 76 - Jun 76, Page 57 - 64 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Studies on Ketosis in Dairy Cows)

ผู้เขียน:ImgSupoj Anekavanick, ImgTeerasak Trimongkolkul, ImgPipop Jarigpakorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

โรคคีโตสิส (Ketosis) เป็นโรคที่สำคัญโรคหนึ่งของโคนม พบเป็นทั่วไปในโลกที่มีการเลี้ยงโคนม เป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของการเลี้ยงโคนมเป็นอุตสาหกรรม เพราะแม่โคนมที่เป็นโรคนี้จะทำให้น้ำนมลดลงมากหรือหยุดให้นมไปใน lactation นั้น ซึ่งทำให้เสียเศรษฐกิจมาก สำหรับในประเทศไทยยังมิได้มีรายงานและการศึกษาเกี่ยวกับโรคนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมของเราเพิ่งเริ่มต้น และตื่นตัวกันในช่วงระยะเวลาไม่นาน คณะผู้ทำการวิจัยหวังว่า ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย และเป็นรากฐานการศึกษาและวิจัยขั้นต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นผลทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านสัตวแพทย์

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 010, Issue 1, Jan 76 - Jun 76, Page 65 -  |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Temperature and pH Characteristics of Amylase and Lipase at Different Developmental Stages of Siamese Fighting Fish (Betta splendens Regan, 1910))

ผู้เขียน:ImgKarun Thongprajukaew, Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgKrisna Rungruangsak-Torrissen

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Temperature (20-80?C) and pH (2-12) profiles of amylase and lipase at three stages (10-dayold, 1.5-month-old and 3-month-old) in Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910) were studied. At least nine amylase activities were observed during development: pH 7 at 40?C, pH 9 at 30?C and 50? C, pH 8 and pH 11 at 50?C in females and pH 8 and pH 11 at 40?C and 60?C in males. At the younger stage (? 1.5 month old), activity at pH 7 and 40?C, and at pH 9 and 30?C and 50?C was observed. At the older stage (? 1.5 month old), amylase activity at pH 8 and pH 11 in the temperature range of 40-60?C was found. Lipase had at least five levels of activity: pH 7 at 20?C and 40?C, pH 8 at 20-40?C and 60?C, and at pH 11, where the activity peak disappeared in the maturing stage (3 month old) in both sexes. Amylase had very low specific activity at the 10-day-old stage, while lipase had a high specific activity, similar to older stages. The most suitable pH to determine amylase and lipase activity in Siamese fighting fish was pH 8, whereas a temperature of 50?C was appropriate for amylase and 40?C was suitable for lipase, regardless of sex and age. This information is a prerequisite for future studies of the in vitro digestibility evaluation of nutrient utilization in Siamese fighting fish.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 2, Mar 10 - Apr 10, Page 210 - 219 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Components and Antimicrobial Activity of Polysaccharides Extracted from Thai Brown Seaweeds)

ผู้เขียน:ImgAttachai Kantachumpoo, Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Seven species of brown seaweed, Colpomenia sinuosa (CS), Hydroclathrus clathratus (HC), Dictyota dichotoma (DD), Padina australis (PA), P. minor (PM), Sargassum polycystum (SP) and Turbinaria conoides (TC) were collected from Chon Buri (01), Chumphon (02) and Rayong (03) provinces. Polysaccharides were extracted by boiling the dried seaweed samples in water at 100?C (E1) for 2 h and at 75?C, adjusted to pH 3 by addition of 2 mol/l HCl (E2), for 5 h. The total polysaccharide yield, total carbohydrate, sulfate content and sugar components of the E1- and E2-extracts were determined. The E1-extract of SP03 gave a maximum yield of 1.97?1.15% (w/w). The greatest percentage of carbohydrate (55.95?0.72%) was obtained from the E1-extract of PM02. The maximum sulfate content (18.10?0.25%, w/w) was obtained from HC01. For the E2 extraction, the maximum yield (19.69?0.23%, w/w) was obtained from HC01, while the greatest percentage of total carbohydrate obtained was 44.41?0.94% (w/w) in PM02. The sulfate content was high in the E2-extract from CS01 (14.22?0.69%). Fucose was identified as a main component in all extracts, with the highest percentage in HC01 (12.35%). Mannose was observed in samples from CS01, PA03, PM02, SP01 and SP03, but not from DD02, HC01, PA01 PA02 or TC02. Furthermore, regarding the antimicrobial activity determined in both extracts at 2 mg/ml, only the E1- and E2-extracts of SP01 and the E2-extract of CS01 demonstrated activity against Candida albicans. In contrast, most of the E1- and E2-extracts were not only inactive against the microorganisms that were tested, but actually promoted microbial growth, particularly in the case of extracts that contained mannose.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 2, Mar 10 - Apr 10, Page 220 - 233 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Antioxidant Activity and Phenolic Content of Acanthopanax trifoliatus and Toddalia asiatica)

ผู้เขียน:ImgPongtip Sithisarn, ImgSiripen Jarikasem

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Decoction and 75% ethanolic extracts from the leaves of Acanthopanax trifoliatus (AT) and Toddalia asiatica (TA) were spectrophotometrically examined for antioxidant activity and phenolics content. Phytochemical characteristics of the decoction extracts were also investigated by thin layer chromatography (TLC). The leaf decoction extract of AT significantly exhibited the highest in vitro antioxidant activity determined by 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) scavenging assay and the thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) method. TA decoction and 75% ethanolic extracts significantly contained the highest amount of total phenolics and total flavonoids content, respectively. Analysis of the decoction extracts of AT and TA by TLC showed specific fingerprints composed of chlorogenic acid and rutin.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 2, Mar 10 - Apr 10, Page 234 - 242 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Antioxidants and Additives on the Oxidation Stability of Jatropha Biodiesel)

ผู้เขียน:Imgเดือนเพ็ญ ฉายทองดี, Imgจรัญ ฉัตรมานพ, Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Jatropha biodiesel was produced by a transesterification reaction, using potassium hydroxide at 1.5% by weight of Jatropha oil as a catalyst. The mole ratio of methanol and Jatropha oil was 7:1. The temperature, speed of mixing and reaction time used were 45?C, 600 rpm and 1.5 h, respectively. Antioxidants and additives were added to Jatropha biodiesel. The range of antioxidant and additive concentrations was 0-750 and 0-1,000 ppm, respectively. The three antioxidants used were PG (3,4,5- trihydroxybenzoic acid propyl ester, propyl gallate), TBHQ (t-butyl hydroquinone) and BHA (butylated hydroxyanisole). The three commercial additives used were ZEP additive, NITROX and L-power. The induction time of biodiesel with either antioxidant or additive was measured according to EN14112, using a Rancimat instrument. The results showed that PG was the best antioxidant for the production of Jatropha biodiesel at concentrations of 50, 150, 250, 350, 500, 650 and 750 ppm, which improved the induction time from 4.21 with no additive to 18.93, 26.35, 30.20 32.98, 34.04, 36.01 and 37.55 h respectively. Regarding the effect on storage for 20 weeks, Jatropha biodiesel with PG added at a concentration of 150 ppm, resulted in an induction time from the first week storage of 26.35 h and this reduced to 23.59 h in the final week (10.47% reduction from the first week). The Jatropha biodiesel properties that resulted from the addition of PG at a concentration of 150 ppm were within the acceptable range, according to ASTM and EN Standards.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 2, Mar 10 - Apr 10, Page 243 - 250 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Salt, Moisture Content and Microwave Power on Puffing Qualities of Puffed Rice)

ผู้เขียน:ImgSuchada Maisont, ImgWoatthichai Narkrugsa

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

In this study, the effects of salt, moisture content and microwave power on the puffing qualities of puffed rice were investigated. Paddy rice was adjusted with water and 2% salt solution at four moisture levels 10, 13, 16 and 19% (wb) and puffed with microwave power at 600, 700 and 800 watts. The results showed that all the main factors and their interactions significantly (p<0.05) affected the puffing qualities of total puffed yield, fully puffed yield, small puffed yield, expansion volume, texture, color and microstructure. Paddy rice soaked in 2% salt solution produced a higher puffed yield than paddy rice soaked in water. Higher moisture content and microwave power produced puffed rice with higher puffed yield and expansion volume, but lower hardness. Puffing paddy rice at low moisture content (10%) with low microwave power (600 watts) produced the hardest puffed rice texture. Puffing at low moisture content and high wattage decreased the lightness of the puffed rice. Puffing paddy rice at 19% moisture content with 600-700 watts produced the highest fully puffed yield, but the lowest total puffed yield. The results suggested that high puffed yield and expansion volume with moderate hardness was produced using soaked paddy rice at 2% salt solution, 13% moisture content and puffed with 700 or 800 watts microwave power.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 2, Mar 10 - Apr 10, Page 251 - 261 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Study of Physico-Chemical Properties of Hom Mali Brown Rice Flour Extract Powder and Optimum Concentration in Aspergillus niger Culture Media)

ผู้เขียน:ImgPorndarun Junlakun, Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The objectives of this research were to determine the physico-chemical properties of Hom Mali brown rice flour (HMBRF) extract powder and the optimal concentration to include in ready-touse media for culturing Aspergillus niger TISTR 3089. The HMBRF extract powder contained reducing sugar (3.45%) and total sugar (31.99%) with water activity, water absorption index and water solubility index being 0.18, 0.11 g/g and 81.75%, respectively. The concentrations of HMBRF extract powder used in liquid media (broth) and solid media (agar) for culturing A. niger were optimized by comparing cell dry weight and colony diameter of A. niger in liquid media and on solid media, respectively, with control media of potato dextrose broth (PDB) and potato dextrose agar (PDA). Results showed that cell dry weight of A. niger after growing for 4 d at 30?2?C in HMBRF extract powder solution at 7.5, 7.6 and 7.7% (w/v) was not significantly different (p>0.05) from the control medium (PDB). Therefore, the optimum concentration of HMBRF extract powder as liquid medium for A. niger was used at 7.5% (w/v) to minimize cost. The colony diameter of A. niger on HMBRF extract solution at 5.0, 5.5 and 6.0% (w/v), each with 1.0% agar, was measured daily for 10 d and was significantly (p?0.05) larger than that grown on the control medium (PDA) from the first day of measurement. The mycelium of A. niger on agar at these same concentrations of HMBRF extract powder reached the edge of the Petri dish (9.0 cm diameter) after cultivation for 7 d compared with 10 d on the control medium (PDA). Therefore, the optimum concentration for solid medium for A. niger was 5% (w/v) HMBRF extract powder with 1.0% agar.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 2, Mar 10 - Apr 10, Page 262 - 270 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Efficiency of Glomus aggregatum, Azotobacter, Azospirillum and Chemical Fertilizer on Growth and Yield of Single Cross Hybrid 4452 Maize)

ผู้เขียน:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, ImgSukhum Chotchuangmaneerat, ImgWantanee Phuengsaeng, ImgJirawat Phumphet

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The efficiency of arbuscular-mycorrhizal fungi (Glomus aggregatum), azotobacter (Azotobacter chroococcum), azospirillum (Azospirillum lipoferum) and chemical fertilizer on the growth and yield of single cross hybrid 4452 maize was evaluated at the laboratory of the Soil Science Department, Faculty of Agriculture, Kasetsart University at Kamphaeng Saen campus and in a field experiment at the National Corn and Sorghum Research Center in Nakhon Ratchasima province. Pellets of arbuscular-mycorrhizal inoculum containing 30-50 spore/g and inoculum of azotobacter and azospirillum in granular form were produced using fine compost as a carrier having 107-108 cfu/g in the population. The results revealed that corn growth in terms of plant height was greater for the microbially inoculated and fertilizer treatments than the control. The quantity of mycorrhizal spores in the mycorrhizal treatment was higher than in the other treatments. The rhizosphere of the soil used was suitable for azotobacter, with more than 106 cfu/ g found. The nitrogen, phosphorus and potassium contents of microbial-inoculated plants that had been subjected to chemical fertilizer treatment were greater than in the control. The difference among treatments of the residual soil nitrogen after harvest was not significant. The grain yield from the greenhouse experiment produced interesting results. The minimum yield found in the control treatment was 49.80 g/plant, while those of the microbial-inoculated treatments were higher. The yield of the azotobacter+azospirillum, azotobacter+arbuscular-mycorrhizalfungi+ chemical-fertilizer and the azotobacter+chemical-fertilizer showed the greater yields, with 216.72, 211.32 and 198.42 g/plant, respectively, compared with 174.72 g/plant from the maize treated with chemical fertilizer. The grain yield from field experiment using azotobacter+chemical-fertilizer was the greatest (706.25 kg/ha). The sole application of arbuscular-mycorrhhizal inoculation gave a grain yield as high as that of the chemical fertilizer treatment (5,993.75.0 and 5,825.00 kg/ha, respectively). The yield of azotobacter+azospirillum+arbuscular-mychorrhizal-fungi+chemical fertilizer was 5,987.50 kg/ ha and the lowest yield was found in the control (3,543.25.0 kg/ha).

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 5, Sep 10 - Oct 10, Page 789 - 799 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Correlation between Pummelo Leaf Nitrogen Concentrations Determined by Combustion Method and Kjeldahl Method and their Relationship with SPAD Values from Portable Chlorophyl

ผู้เขียน:ImgNopporn Jaroonchon, Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Discrepancies in reports of leaf tissue nitrogen (N) concentrations are in part due to different analytical methods among laboratories. Two standard methods of N determination, the combustion method and the Kjeldahl method, were compared for pummelo [Citrus maxima (Burm. f.) Merr.] leaf N analysis. Pummelo plants were fertilized with different N rates and leaves with different ages were sampled to obtain various leaf N levels. Leaf greenness (SPAD value) of each sample was measured by a portable chlorophyll meter prior to nitrogen analysis. The results showed that N concentrations of pummelo leaf samples were in the range 1.23-2.54% using the combustion method and 1.00-2.08% for the Kjeldahl method. The combustion method yielded higher N concentration values than the Kjeldahl method in every sample. A linear relationship between the combustion and Kjeldahl N values was highly significant (Kjeldahl N (%) = 0.7829 ? Combustion N (%) + 0.1150; R2 = 0.86 and p-value < 0.0001). The addition of samples of pummelo fruit parts that had wider ranges of N concentrations (0.74-4.08% for the combustion method and 0.57-3.51 % for the Kjeldahl method) than leaf tissue into the analysis increased the coefficient of determination (Kjeldahl N (%) = 0.8676 ? Combustion N (%) – 0.0384; R2 = 0.96 and p-value < 0.0001). Therefore, comparisons and interpretation of pummelo leaf N analysis results from different laboratories should mention the analytical method used and provide a linear equation for adjusting the N values. In addition, SPAD values had a positive correlation with leaf N concentrations determined by both methods and could be explained by quadratic polynomial equations (Combustion N (%) = 0.0003 ? SPAD2 – 0.0313 ? SPAD+2.5024; R2 = 0.21 and p-value < 0.0001; Kjeldahl N (%) = 0.0004 ? SPAD2 – 0.0372 ? SPAD+2.4086; R2 = 0.16 and p-value < 0.0001). It is suggested that the SPAD value determined by a portable chlorophyll meter can be used to obtain a quick estimation of pummelo leaf N status.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 5, Sep 10 - Oct 10, Page 800 - 807 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Seeding Rates and Harvesting Period on Yield, Oil and Protein Content and Aflatoxin Incidence in Sesame Seed (Sesamum indicum L.))

ผู้เขียน:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จินดารัฐ วีระวุฒิ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพล เช้าฉ้อง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A field experiment was conducted at the National Corn and Sorghum Research Center, Pak Chong, Nakhon Ratchasima during the 2008 rainy season to investigate the effects of seeding rates and harvesting period on sesame yield, oil and protein content and the incidence of aflatoxin. A split-plot in randomized complete block (RCB) design was used, with seeding rates (4, 6, 8 and 10 kg ha-1) allocated to the main plots and harvesting periods (52, 56 and 60 days after flowering, DAF) assigned to sub-plots with four replications. There were interactions between seeding rates and harvesting periods. Seed yield was significantly affected by both seeding rates and harvesting period. Harvesting at 52 DAF produced higher seed yields at each seeding rate. The mean oil and protein content was 37.46% and 26.36%, respectively. Aflatoxin contamination in seeds was 7.58 ppb, which was less than the 20 ppb maximum limit.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 2, Mar 10 - Apr 10, Page 167 - 173 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Predicting Phosphorus Buffer Coefficients of Representative Maize Soils in Laos)

ผู้เขียน:Imgชัยสถิตย์ สุริยวงศ์ษา, Imgดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์, ImgRussell Yost

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Maize is an important crop in the Lao Peoples Democratic Republic (Laos) with as much as 113,808 ha grown in 2006. Recent research indicates that nearly all soils growing maize are deficient in phosphorus. In order to quantify the phosphorus requirement using the phosphorus decision support system (PDSS), the most important factor in the PDSS algorithm is the phosphorus buffer coefficient (PBC), which reflects the reaction of the soil to P fertilizer. The PBC was studied in 15 upland soils using the Bray 2 (PBCBray 2) and Mehlich 1 (PBCMehlich 1) methods and the iron oxide impregnated filter paper or Pi test (PBC Pi test) procedure. Multiple regression analysis was used to quantify the relationship between the PBC and some soil properties involved in the P-sorption process. The PBCBray 2 and PBCMehlich1 results were significantly correlated at the 0.01 levoerlg wanitihc carbon and iron having an adjusted R2 of 0.79 and 0.86 determined by the citrate bicarbonate dithionite method and the amount of clay, respectively. Unlike the two chemical extractions, the PBCPi test result was significantly correlated at the 0.01 level with aluminum (determined by the method using ammonium oxalate at pH 3 in darkness), the percent clay and organic carbon with an adjusted R2 of 0.80. However, the study suggested that the PBC should be estimated by the Mehlich 1 method, so that the model could more accurately predict the PBC.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 2, Mar 10 - Apr 10, Page 174 - 181 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Uranium Absorption Ability of Sunflower,Vetiver and Purple Guinea Grass)

ผู้เขียน:Imgดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, ImgPimsiri Sudsawad, ImgNarippawat Ngernvijit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The ability of sunflower, vetiver and purple guinea grass to absorb uranium from yellowcake solution was compared. Using an image plate technique, beta and gamma rays from uranium daughter nuclides were used to stimulate image plate phosphor to determine the distribution of uranium in plants. The results showed that all three plants could accumulate uranium in their roots better than in shoots, while sunflower showed the best uranium absorption in general. In both solution and sand culture systems, sunflower absorbed uranium better than purple guinea, while vetiver had the least absorption. Moreover, sunflower absorbed higher quantities of uranium as the growing time increased. Although yellowcake, at pH 4, facilitated better uranium absorption than at pH 7, growth was found to be better at pH 7.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 2, Mar 10 - Apr 10, Page 182 - 190 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Pandanus amaryllifolius Roxb. Supplementation on Egg Production Performance and Egg Quality Under Different Housing Systems)

ผู้เขียน:ImgSuchart Sa-nguanphan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A 2 ? 2 factorial completely randomized design was conducted to study the effects of Pandanus amaryllifolius Roxb. supplementation under two types of housing system on the egg production performance and egg quality of laying hens. Three hundred-twenty Hisex Brown layers aged about 25 weeks were randomly divided into four groups each with eight replications. The animals in each replicate were randomly fed with a laying-hen diet supplemented with either 0 or 5 g per hen per day of fresh P. amaryllifolius Roxb. and were kept in an evaporative cooling house versus in an open house. The daily egg production was collected over four periods with 28 d per period and the eggs from the last 3 d in each period were collected to measure egg quality. The results showed that the egg production, daily feed intake and egg quality, in terms of egg weight and eggshell thickness, of laying hens kept in the evaporative cooling house were significantly better than those of hens raised under the open house system (P< 0.01). Nevertheless, supplementation with P. amaryllifolius Roxb. in the diet significantly improved the egg production (P< 0.01), whereas the daily feed intake of the hens was also likely to be increased (P = 0.06). The egg production of laying hens kept in the open house system could be improved by about 11% through the supplementation with 5 g per hen per day of P. amaryllifolius Roxb. in the diet, which had no significant effect on the egg production of hens kept in the evaporative cooling house.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 2, Mar 10 - Apr 10, Page 191 - 195 |  PDF |  Page 

12345678910...