Search Result of "Karun Thongprajukaew"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การใช้แมลงเป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนในอาหารไก่ดำ เป็ด และนกกระทาเนื้อ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgBanthari Chotimanothum, ImgKarun Thongprajukaew, ImgSunyanee Srikachar

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการย่อยในหลอดทดลองของกระต่ายโดยใช้เอนไซม์สกัดรวม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgKarun Thongprajukaew

แหล่งทุน:ทุนบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (Smart Start up Research Fund: SRF)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้แมลง และแมงเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารไก่เนื้อ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)