Search Result of "Karlo Romano B Gicana"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการสัตว์, ชีวเคมีของเซลล์

Resume