Search Result of "Kantha, P."

About 60 results
Img

Researcher

นางสาว ดวงทิพย์ กันฐา

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

Resume

Img

Researcher

ว่าที่ร้อยตรี พูนสิน กันทา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, พิษวิทยาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ

Resume

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดกาแฟอาราบิก้าด้วยระบบเกษตรปลอดสารเคมี (2017)

หัวหน้าโครงการ:นายวิศรุต สุขะเกตุ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวดวงทิพย์ กันฐา, Imgนางสาวภาวินี เขตร์นนท์, Imgนายปราโมทย์ ไตรบุญ, Imgนายวิศรุต สุขะเกตุ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรจากเปลือกไข่โรงฟักสนับสนุนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวดวงทิพย์ กันฐา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์, Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงษ์เพชร พงษ์ศิวาภัย, อาจารย์, Imgดร.ณัชชา ศรหิรัญ, อาจารย์, Imgดร.ชุติพันธ์ เลิศวชิรไพบูลย์, Imgนางสาวนิตยา แก้วแพรก, Imgนายเทวารักษ์ ปานกลาง, Imgรศ. ดร. วิวัฒน์ วชิ รวงศ์ กวิน, Imgศ. ดร. สนอง เอกสิทธิ์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

นักวิจัยดีเด่น (รางวัลบุคคลากรดีเด่น คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2567) (2024)

นักวิจัย:Imgนางสาวดวงทิพย์ กันฐา

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

เหรียญทอง "GOLD MEDAL" และ "WIIPA SPECIAL AWARD" (2023)

ผลงาน:ดีบักส์: สารกำจัดแมลงรักษ์โลกแปรรูปจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง

นักวิจัย: Imgนางสาวดวงทิพย์ กันฐา Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน Imgดร.นิตยา แก้วแพรก Imgศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

Doner:World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) หน่วยงานนานาชาติด้านกรส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ร่วมกับ Chizai Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่น

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

GOLD (2023)

ผลงาน:สารกำจัดแมลงศัตรูพืชชีวภาพแปรรูปจากเปลือกไข่

นักวิจัย: Imgนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน Imgนางสาวดวงทิพย์ กันฐา Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.นิตยา แก้วแพรก Imgนางปณิตา ทวีถาวร Imgศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

Doner:Indonesia Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

SPECIAL AWARD (2023)

ผลงาน:สารกำจัดแมลงศัตรูพืชชีวภาพแปรรูปจากเปลือกไข่

นักวิจัย: Imgนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน Imgนางสาวดวงทิพย์ กันฐา Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.นิตยา แก้วแพรก Imgนางปณิตา ทวีถาวร Imgศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

Doner:KOREA INVENTION PROMOTION ASSOCIATION ในงาน INDONESIA INVENTORS DAY 2023

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราเพื่อการกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวดวงทิพย์ กันฐา

Img
Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการระบาดของแมลง ไร และการให้ผลผลิตกล้วยไม้หวาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เบญจวรรณ ศิริเวชวิวัฒน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, Imgนางสาวดวงทิพย์ กันฐา

Img

Researcher

ดร. นรธัช ประชุม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์น้ำ และเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ

Resume

123