Search Result of "Kantaphon Kuhapatanakul"

About 92 results
Img

Researcher

ดร. กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีจำนวน

Resume

Img

งานวิจัย

ผลส่วนกลับของส่วนท้ายของอนุกรมพี (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

สามเหลี่ยมฟิโบนักซีอันดับ k และการประยุกต์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การขยายความสัมพันธ์ของจำนวนฟิโบนัชชีและลูคัส (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกัญญารัตน์ ทองสิงห์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Undergraduate Research Matching Fund: URMF) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ผลลัพธ์:วารสาร (5)

Img

งานวิจัย

ผลบวกส่วนกลับของจำนวนไตรโบนักซีและการประยุกต์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

ผลคูณของพหุนามกำลังสี่เหนือดรรชนีเรียงติดกันที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

บางปัญหาในวารสาร Fibonacci Quarterly และการจัดรูปของกรณฑ์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgChonnikarn Sangaied, ImgNuttakan Butwongsopha

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Undergraduate Research Matching Fund: URMF) ปีการศึกษา 2560

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

สมการไดโอแฟนไทน์และพหุนามเลขชี้กำลัง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์, Imgดร. เอื้อมพร ฟักสุวรรณ, Imgผศ.ดร. ศราชัย ก้องศิริวงศ์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจถอนรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนิสิตชั้นปีที่ 1 (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

งานวิจัย

ผลบวกส่วนกลับของจำนวนสามเหลี่ยม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgLalita Nilasinwong

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

สูตรชัดแจ้งสำหรับจำนวนฟิโบนักซีอันดับ k และบทประยุกต์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาผู้นำกิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟาร์มสถานศึกษา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศุนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (2019)

นักวิจัย:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (2018)

นักวิจัย:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
12345