Search Result of "Kanokmedhakul, S."

About 18 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สารสกัดหยาบ สารสำคัญและสารออกฤทธิ์ในพืชสมุนไพรสะค้าน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธาน เรณูวิทยา อนุกรมวิธานเชิงตัวเลข

Resume

Img

งานวิจัย

การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของพืชสมุนไพรในสกุลสะค้าน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นพิษและตำแหน่งยีนที่เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์ลำดับจีโนมของเชื้อรา Myrothecium roridum (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Computer-Aided Drug Design, Virtual Screening, Molecular Docking

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีคอมพิวเตอร์ Physical Chemistry, Computational Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:มะเร็งวิทยา อณูชีววิทยา แบคทีเรียวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Resume